เกี่ยวกับศิษย์เก่าสัมพันธ์

“ศิษย์เก่าสัมพันธ์”

“ศิษย์เก่าสัมพันธ์” เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเป็นศูนย์ประสานงานกลางระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า ทั้งนี้ หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นหน่วยหนึ่งในงานกิจกรรมนิสิต สังกัดกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

วัตถุประสงค์การจัดตั้งหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์เก่า ศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และสมาคมศิษย์เก่า
 3. เพื่อเป็นกลไกประสานความร่วมมือศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 4. เพื่อประสานบทบาทของศิษย์เก่าในการสร้างสรรค์ จรรโลงกิจกรรมทางวิชาการระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสร้างเสริมการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บทบาทหน้าที่ของหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์

 1. จัดทำฐานข้อมูล ทะเบียนชื่อ ที่อยู่ ประวัติและอาชีพของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน และศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
 2. จัดทำข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ในรูปของสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลเผยแพร่ไปยังศิษย์เก่า
 3. ให้ความร่วมมือในการระดมทุนจากศิษย์เก่า เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
 4. ประสานงานกับสมาคมศิษย์เก่า และองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและต่อสาธารณะ
 5. จัดการอบรมพัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้กับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการค้นหาศิษย์เก่าดีเด่นประจำปีและเชิดชูเกียรติอย่างสมศักดิ์ศรี เพื่อสร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อมหาวิทยาลัยเองและศิษย์เก่า
 7. จัดให้มีบริการต่างๆ แก่ศิษย์เก่าให้ได้รับความสะดวก และตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย