เกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า

วิสัยทัศน์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างมิตรภาพและเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนจัดกิจกรรมระหว่างศิษย์เก่า,ศิษย์ปัจจุบัน,คณาจารย์ รวมทั้งสาธารณชน มีการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง สามารถเลี้ยงตัวเองได้

พันธกิจ

มุ่งส่งเสริมเครือข่าย,การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมิตรภาพผ่านเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่าทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งทางด้านการศึกษา, ศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคม โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

วัตถุประสงค์

สมาคมนี้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. เผยแพร่,ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาด้านวิชาการทั่วไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัยพะเยา
 2. ส่งเสริมเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยพะเยาและเชิดชูเกียรติสมาชิกผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบันและสังคมส่วนรวม
 3. สร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกัน
 4. สร้างและส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 5. ส่งเสริมการสาธารณกุศล, การกีฬา, ศิลปวัฒนธรรม, ประเพณี และบันเทิง แก่สมาชิกและสังคมทั่วไป
 6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา

1. นโยบายเผยแพร่, ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาด้านวิชาการทั่วไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัยพะเยา

 1. ให้ความร่วมมือ , ส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานกับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง ระดับนโยบาย การกำหนดยุทธศาสตร์ และระดับปฎิบัติการอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง
 2. สร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ
 3. เป็นศูนย์รวมการศึกษา ค้นคว้า และ เป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการแก่สมาชิก

2. นโยบายส่งเสริมเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยพะเยา และเชิดชูเกียรติสมาชิกผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน และสังคมส่วนรวม

 1. สร้างสรรค์กิจกรรมที่สนับสนุนชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนส่วนรวม โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม
 2. จัดกิจกรรมประกาศเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ให้แก่ศิษย์เก่าที่มีประวัติ และผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสมาชิกรุ่นต่อๆไป เป็นการส่งเสริม และดำรงเกียรติสมาชิกให้เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสังคมทั่วไป

3. สร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ในทำนองเดียวกัน

 1. เข้าร่วมกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ อย่างใกล้ชิด ทั้งในระดับจังหวัด, ระดับภูมิภาค, ระดับประเทศ และนานาชาติ อันก่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเพื่อการขยายฐานสมาชิกอย่างสร้างสรรค์

4. สร้างและส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนการสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

 1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างศิษย์เก่ากับสถาบัน และในหมู่มวลศิษย์เก่าด้วยกัน และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข่าวสารความก้าวหน้าของสมาคมหรือสถาบันไปยังสมาชิก
 2. จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก ให้การบริการด้านข้อมูลศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ คณาจารย์ของสถาบัน
 3. จัดให้มีที่ทำการสมาคม, บุคลากร, สิ่งอำนวยความสะดวก ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 4. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายศิษย์เก่า และร่วมทำกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ โดยยึดมั่นประโยชน์ต่อส่วนรวม ปราศจากประโยชน์ส่วนตนและกลุ่มตนเอง
 5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคม อย่างสม่ำเสมอ ต่อสื่อมวลชน, องค์กรและบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสมาคม
 6. สร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการเงินของสมาคม เพื่อเป็นรากฐานการทำกิจกรรมเพื่อสมาชิก โดยจัดกิจกรรมหารายได้เพิ่มเติมให้กับสมาคม อย่างน้อยให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมประจำปีและพยายามให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับฐานะทางการเงิน
 7. มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

5. ส่งเสริมการสาธารณกุศล, การกีฬา, ศิลปวัฒนธรรม, ประเพณีและบันเทิง แก่สมาชิกและสังคมทั่วไป

 1. ให้การส่งเสริมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านการกีฬา, ศิลปวัฒนธรรม, ประเพณีและบันเทิง ต่อสมาชิก, ชุมชน และสังคมส่วนรวม

6. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

7. การบริหารสมาคม ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้