ศิษย์เก่าดีเด่น

ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 25621. นายมงคล คงสุข ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงาน 

 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจและการตลาด ในโครงการต่างๆ
 • ทีมงานวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ฝึกอบรมเรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ” (Design Thinking Workshop)
 • ทีมงานวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร ฝึกอบรมให้กับนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันโครงการ Startup Thailand League
 •  ผู้ช่วยสอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative thinking & Innovation) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

2. นายทศพล แก้วสาร ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
สถานที่ บริษัท วีวิวแอพ จำกัด
ผลงาน

 • เว็บไซต์ e-commerce (Magento) สินค้าส่งออกบอดี จิวเวลรี
 • ระบบ zaiko-robot รวมฟังก์ชั่นการทำงานของ e-commerce (Amazon,Rakuten,Yahoo)
 • Kubota iPlan ระบบแจ้งซ่อมของบริษัทคูโบต้า
 • Kubota 40th Aniversary ระบบสื่อสารภายในของบริษัทคูโบต้า
 •  Kubota Smart ระบบแสดงข้อมูลสินค้าและความรู้ทางการเกษตรของบริษัทคูโบต้า
 • Thaicom Maritime ระบบรายงานข้อมูลที่ใช้บนเรือของบริษัทไทยคม
 • Tex Focus ระบบรายงานสถานะของเครื่องจักในโรงงาน
 •  This SMS ระบบแจ้งเตือนผู้ปกครองโดยใช้ SMS
 • All day tires ระบบศูนย์รวมการสั่งซื้อยางรถยนต์
 • DMSC ระบบรายงานข้อมูลรังสี ของสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 

3. นายธนกฤต สมควร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง
สถานที่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองพะเยา
ผลงาน

 • รางวัลเกียรติยศแด่ผู้นำนิสิตดีเด่น ปีการศึกษา 2559
 • ประธานโครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมแก่นิสิตนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
 • ประธานโครงการค่ายนิติอาสาพัฒนาชนบทครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2559
 • ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีศรีพะเยา สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประจำปี 2560 และเข้ารับโล่เกียรติคุณ “เยาวชนดีศรีพะเยา” ประจำปี 2560 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

 

4. นายเอกอุรินทร์ ดวงทิพย์ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
สถานที่ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 
ผลงาน

 •  ด้านวิชาการ

           ทีมวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 เรื่อง ตำรับอาหารพื้นบ้านพะเยา : การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าทางโภชนาการ

 •  ด้านสังคม 

            - พ.ศ. 2553 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในโครงการสภาเด็กและเยาวชน
            - พ.ศ. 2555 ได้รับโล่และประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อบวรพุทธศาสนา จากสำนักงานเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
            - พ.ศ. 2557 เกียรติบัตรยกย่องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตอาสาให้การช่วยเหลือสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ ของจังหวัดพะเยา
            - พ.ศ. 2559 รางวัลนิสิตเกียรติยศ ด้านความประพฤติ จากมหาวิทยาลัยพะเยา

 • ด้านวิชาชีพ

            - พ.ศ. 2560-2562 วิทยากรผู้ช่วยในการทำ KM ให้กับหน่วยงานในการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย และเชื่อมโย่งระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
            - พ.ศ. 2561 การอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ทำ CRRT ขั้นสูง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
            - พ.ศ.2562 การอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ทำ CRRT ขั้นพื้นฐาน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

5. นายชัชวรินทร์ พัฒน์บดินทร์กุล ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
สถานที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลงาน

 • ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม การนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ งานประชุมวิชาการประจำปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • Upon successful completion of the course under Collaborative Biological Engagemet Program
 • โครงการ 19 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงห่วงใยผู้สูงอายุ ถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 และสมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี
 • โครงการรวมน้ำใจต้านภัยหนาวให้แก่เด็กนักเรียนธารทิพย์ด้อยโอกาส
 • โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ
 • โครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 • โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

6. ร้อยโทธนัญชัย จวบประสพ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เภสัชกร 
สถานที่ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ผลงาน

 • ด้านเภสัชกรรมทหาร ผ่านการฝึกฝนและอบรมในด้านวิชาชีพทหาร
 • ด้านบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชน และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน
 • ด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านการอบรมและเข้าร่วมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
 • ด้านวิชาการ วิทยากรพิเศษอาจารย์ประจำแหล่งฝึก อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยในการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาและบุคลากร
 • ด้านนวัตกรรมและวิจัยเพื่อสังคม จัดทำงานวิจัยและผลิตนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน

 

7. นางสาววิไล จันทร์แก้ว ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์
สถานที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงาน

 • วิทยากรผู้ช่วย โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาการอ่านที่ถูกต้อง “Love Rotary Love Reading” ประจำปี 2559 และประจำปี 2560
 • ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561
 • ได้รับมอบให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2561
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับดี เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Chatfuel กับงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและการสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8
 • ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับดี เรื่อง UPLIB Coin : กระบวนการจัดการศูนย์บรรณสารและการสื่อสารศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULTNET ครั้งที่ 9

 

8. นายธีรพัฒน์ พูลทอง ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
สถานที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลงาน

 • บทความวิชาการเรื่อง วาทกรรมอาณานิคมของสยามในลิลิตพายัพ วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
 •  ผลงานวิจัยธีรพัฒน์ พูลทองและภัครพล แสงเงิน เรื่อง ตำนานวัดจากมุขปาฐะ: ความเชื่อจากปราชญ์ชุมชนในตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ผลงานด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • บทความวิชาการ เรื่อง ราชธรรมในจามเทวีวงศ์ : ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์ วารสารไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
 • เอกสารประกอบการสอน วิชาศิลปะการอ่อนและการเขียนกวีนิพนธ์ไทย

 

9. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักร้อง
สถานที่ ค่ายเพลง Macrowave (มาโครเวฟ)
ผลงาน

 • นักร้องนำวง Yented
 • แต่งเพลง ถ้าหาก - Yented/Winter Rain - Yented/Her - Yented/รักได้แค่คนเดียว - Yented

 

10. นายต่อศักดิ์ ตาวงค์ ศิษย์เก่าคณะสหเวชศาสตร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 
สถานที่ โรงพยาบาลบ้านหมอ
ผลงาน

 • คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับจังหวัดของสระบุรี และเป็นพี่เลี้ยงให้กับรพ.สต.ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านหมอ
 • ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดผงงานวิชาการ DMSC Award ประเภทการพัฒนาบริการ หรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 26

ศิษยเก่าดีเด่นปีอื่นๆ