รายละเอียด

โครงการศิษย์เก่าสัญจร วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2559

ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2016


หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ เมื่อวันเสาร์ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าในการพัฒนา มหาวิทยาลัยพะเยา อีกทั้งให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม พร้อมกับกล่าวความเป็นมาของการดำเนินงานศิษย์เก่า นโยบายและทิศทางการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา และฐานข้อมูลของศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพะเยา และได้รับเกียรติจาก นายสมชาย กุละปาลานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวความเป็นมาของการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและแผนการดำเนินโครงการ และกิจกรรมศิษย์เก่าที่ผ่านมา 
ในเวลา 18.00 น. ยังมีกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และศิษย์เก่า ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ความอบอุ่น และสนุกสนาน ณ อาคารวีว่าวิลล่า บ้านพิมุกต์โครงการ 4 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนิสิต : ภาพ