รายละเอียด

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท

ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ โดยมีการจัดการแข่งขันเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือก (เขตภาคเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2557 และรอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 15-25 มกราคม 2558 ซึ่งทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มอบเงินสนับสนุนผ่านทางงานกีฬาและนันทนาการ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา