รายละเอียด

คณะผู้บริหาร บุคลากร กองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับ งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2017


คณะผู้บริหาร บุคลากร กองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับ นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์ และนายปองภพ  ด้วงน้อย งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ศึกษาดูงานในด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรวมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ กล่าวต้อนรับ ในวันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ อาคารกีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยพะเยา