รายละเอียด

การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิษย์เก่าเด่น ประจำปี 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2019


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

แบบฟอร์มการเสนอชื่อ กรณีหน่วยงานเสนอชื่อ
แบบฟอร์มการเสนอชื่อ กรณีเสนอชื่อตนเอง

กำหนดส่ง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562

สามารถส่งได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ (ดูวันที่ประทับตรา)

โดยส่งมาที่       หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวินัยและแนะแนวอาชีพ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
                      19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานวินัยและแนะแนวอาชีพ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 6277 E-mail: nuttanun.th@up.ac.th