รายละเอียด

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2019


วันที่ 7 กันยายน 2562 - 8 กันยายน 2562 งานวินัยและแนะแนวอาชีพ กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และเพื่อให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการพัฒนาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2562 - 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย