รายละเอียด

ศิษย์เก่าสัญจรและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ณ จังหวัดพิษณุโลก

ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2015


อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตพร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยานำทีมบุคลากรดำเนินกิจกรรมศิษย์เก่าสัญจรและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดการดังนี้ 13.00-15.00 น. การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนระหว่างสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และในเวลา 15.00 - 17.00 น. ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา และศิษย์เก่า และในเวลา 18.00 น. งานเลี้ยงสังสรรค์ ซึ่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ทางหน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้