กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สายตรงถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

เรื่องที่ต้องการร้องเรียน กรุณาระบุว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร และทำเมื่อไหร่
เอกสารหลักฐานต่างๆเช่นรูปถ่าย หรืออื่นๆ(ถ้ามี)
มหาวิทยาลัยจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับรวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตลอดเวลา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจจะติดต่อกลับไปหาคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในการตรวจสอบ
+ =

Copyright © Your Website 2016

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000