ภาพข่าวกิจกรรม

ยกเลิกการค้นหา

เตรียมความพร้อมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 85 ครั้ง
ณะกรรมการอำนวยการกิจกรรมมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ให้บริการตรวจสมรรถภาพปอด เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 47 ครั้ง
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 60 ครั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 64 ครั้ง
คณะศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 55 ครั้ง
งานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 69 ครั้ง
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมดูแลนิสิตในพระราชานุเคราะห์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 60 ครั้ง
มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 137 ครั้ง
สารวัตรนิสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วินัยนิสิตและสร้างทัศนคติที่ดีแก่นิสิตชั้นปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 50 ครั้ง
สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 23 มี.ค. 2561 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 48 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “20 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลแอลกอฮอล์” เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 59 ครั้ง
พิธีบวงสรวง พระราชานุสาวรีย์ประจำศูนย์แพทย์และโรงพยาบาล ม.พะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 79 ครั้ง
กองกิจการนิสิตเข้าร่วมพิธีบวงสรวงพญางำเมือง ประจำปี 2561 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 85 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 15:00 อ่านแล้ว 47 ครั้ง
กิจกรรมเก็บขยะบริเวณรอบอ่างหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 146 ครั้ง
อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้สัมผัสอาหารในมหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 5 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 72 ครั้ง
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 83 ครั้ง
โครงการปัจฉิมนิเทศและตลาดนัดแรงงาน UP JOB FAIR 2017 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 100 ครั้ง
UP Freshmen Spirits Cheer 2017 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 27 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 อ่านแล้ว 118 ครั้ง
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 91 ครั้ง