คำสั่ง/ประกาศ

ยกเลิกการค้นหา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 79 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 379 ครั้ง
ประกาศ การใช้ห้องเรียนในการทำกิจกรรม ประจำปี 2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 149 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยืมคืนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ของกองกิจการนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 130 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อการพัฒนาในศตวรรตที่ 21 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 165 ครั้ง
การแต่งกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 120 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ม.พะเยา ระดับปริญญาตรี พศ.2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 264 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 142 ครั้ง
แนวปฎิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 129 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 209 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 195 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง ประจำการ ประจำปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 165 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 211 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 184 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2557 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 145 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 156 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมของนิสิตผ่านระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) พ.ศ. 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 183 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติในการแต่งกายเข้าห้องสอบปลายภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 190 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 163 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบโอนชั่วโมงกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (กรณีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ โครงการรับนิสิตโอนย้าย) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 162 ครั้ง