คำสั่ง/ประกาศ

ยกเลิกการค้นหา

ประกาศสกอ. เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 59 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 424 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติและมาตรการสำหรับการจัดกิจกรรมรับร้องน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 มิ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 418 ครั้ง
นโยบายการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับน้องใหม่ 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 426 ครั้ง
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 258 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 176 ครั้ง
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการจำหน่ายอาหารใน ม.พะเยา(คณะเภสัชศาสตร์) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 233 ครั้ง
รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อพิจารณาให้เข้ามาประกอบการจำหน่ายอาหารใน ม.พะเยา(โรงอาหารภูกามยาว) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 228 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 221 ครั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้นำนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 206 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า มหาวิทยาลัยพะเยา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 97 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดแนวปฏิบัติและอัตราค่าที่พักอาศัยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 487 ครั้ง
ประกาศ การใช้ห้องเรียนในการทำกิจกรรม ประจำปี 2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 183 ครั้ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การยืมคืนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ของกองกิจการนิสิต เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 151 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทย เพื่อการพัฒนาในศตวรรตที่ 21 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 199 ครั้ง
การแต่งกายของนิสิตชั้นปีที่ 1 พ.ศ.2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 161 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต ม.พะเยา ระดับปริญญาตรี พศ.2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 294 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปี 2558 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 176 ครั้ง
แนวปฎิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 156 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 253 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเข้าพักหอพักมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 236 ครั้ง