ข่าวทุนการศึกษา

ยกเลิกการค้นหา

ประกาศ เรื่อง การยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร(กยศ. และ กรอ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 352 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 597 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 364 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เผยแพร่เมื่อ วันที่ 20 มี.ค. 2560 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 370 ครั้ง
แจ้งรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับอุดมศึกษา เผยแพร่เมื่อ วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 437 ครั้ง
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 14 ก.พ. 2560 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 395 ครั้ง
นัดสัมภาษณ์นิสิตเพื่อขอรับทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งสริมกิจการมหาวิทยาลัย เผยแพร่เมื่อ วันที่ 26 ม.ค. 2560 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 330 ครั้ง
รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 1064 ครั้ง
รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภายใต้ ระยะ ที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 ธ.ค. 2559 เวลา 14:00 อ่านแล้ว 839 ครั้ง
ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 13 ธ.ค. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 537 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเทสโก้โลตัส ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 30 พ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 1055 ครั้ง
รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2560 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 22 พ.ย. 2559 เวลา 13:00 อ่านแล้ว 1288 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 1029 ครั้ง
รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 7 พ.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 691 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน ประจำปี 2559 (ชั้นปีที่ 2) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 648 ครั้ง
ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน ประจำปี 2559 (ชั้นปีที่ 1) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 4 ต.ค. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 452 ครั้ง
รับสมัครทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 ก.ย. 2559 เวลา 16:00 อ่านแล้ว 479 ครั้ง
กำหนดวันสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559 (ทุน 5%) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 520 ครั้ง
กำหนดวันสัมภาษณ์นิสิตที่ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เผยแพร่เมื่อ วันที่ 19 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 523 ครั้ง
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 6 ก.ย. 2559 เวลา 10:00 อ่านแล้ว 568 ครั้ง