คำสั่ง/ประกาศ

ยกเลิกการค้นหา

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 153 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 240 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 162 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 134 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตดีเด่น และนิสิตยอดเยี่ยม เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 150 ครั้ง