คำสั่ง/ประกาศ

ยกเลิกการค้นหา

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกอง ประจำการ ประจำปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 203 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการเทียบค่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 251 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาเงินรางวัลในการส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 216 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2557 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 177 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 191 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจสอบชั่วโมงกิจกรรมของนิสิตผ่านระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th) พ.ศ. 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 221 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฎิบัติในการแต่งกายเข้าห้องสอบปลายภาค การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 230 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 199 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลและการเทียบโอนชั่วโมงกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (กรณีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการรับนิสิตกลับเข้าศึกษา หรือ โครงการรับนิสิตโอนย้าย) เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 189 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 194 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 296 ครั้ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ.2556 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 214 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 170 ครั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกนิสิต เพื่อรับรางวัลนิสิตดีเด่น และนิสิตยอดเยี่ยม เผยแพร่เมื่อ วันที่ 29 มิ.ย. 2559 เวลา 11:00 อ่านแล้ว 189 ครั้ง