โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตทุนการศึกษา

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559

งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านนิสิตทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี จำนวน 25 หลัง นำโดย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต นางสาวดวงเดือน ยะนา หัวหน้างานทุนการศึกษา พร้อมด้วย บุคลากร กองกิจการนิสิต เข้าพบปะกับนิสิตและผู้ปกครองนิสิตทุนการศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา 

และความเดือดร้อนของนิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษามากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาช่วยเหลือในด้านทุนทรัพย์ และเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องอย่างเหมาะสม การเข้าเยี่ยมผู้ปกครองและนิสิตทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และผู้ปกครองให้มากขึ้น

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์