มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมห้องเชียร์สร้างสรรค์ปลอดเหล้าและอบายมุข

ประกาศเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2559

ในวันนี้ (1 สิงหาคม 2559) เวลา 10.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต ร่วมกับองค์การนิสิต และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบป้ายรณรงค์การป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา “รับน้องสร้างสรรค์ ปลอดเหล้า” ให้กับสโมสรนิสิตทั้ง 15 คณะ 2 วิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สำหรับกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเครือข่าย 17 สถาบันภาคเหนือ “17 ปีวัยใสพิชิตภัย ห่างไกลแอลกอฮอล์” ภายใต้ชื่อโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์” ภาคเหนือตอนบน (ปีที่ 2 ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายแกนนำบุคลากรและแกนนำนักศึกษาในการป้องกันและลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์