การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ประกาศเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559

 

ในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องภูกามยาว 1 และห้องภูกามยาว 3 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทางด้านดนตรีไทย และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทยแก่ครูผู้ฝึกสอน ตลอดจนเป็นการสานสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านดนตรีไทยระหว่างสถาบันต่างๆที่เข้าร่วมการประกวด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ                รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสินที่มีชื่อเสียง     ในด้านดนตรีไทย จำนวน 11 ท่าน ผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ประเภท

1.ประเภทการบรรเลงเดี่ยวจะเข้ เพลงฉิ่งตวงพระธาตุออกคางคกปากสระ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิทธิพร พุทธรักษา โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับถ้วยโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวจตุพร ไชยยา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เด็กหญิงธัญมน ติ๊บดอนจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
ประเภทการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงนกขมิ้น สามชั้น ได้แก่

 -    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอรรถกฤษ สุขพัฒน์ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ได้รับถ้วยโล่รางวัล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายอิทธิพัทร์ ประสาทกสิกรณ์ โรงเรียนโพธิสารศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ เด็กหญิงพรลภัส ดอนลาว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา                    จังหวัดพะเยา ได้รับถ้วยโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

          -    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเท รัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์ จังหวัดสุโขทัย ได้รับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

          -    รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยนาฎศิลปสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

      รัตนราชสุดาฯ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ได้รับโล่รางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  วัฒนธรรม เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จังหวัดสุโขทัย ได้รับเกียรติบัตร

 

 

กิตต์ธเนศ ศิริสุริยเสรี / ข้อมูล

รักชนู วงศ์วุฒิ / ข่าว

กิติยา เขียงงาม / ภาพ

 

  

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์