หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆภายในกองกิจการนิสิต

การติดต่อ

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร: 054-466666

Fax: 054-466690

Email: dsa@up.ac.th

เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์: 08:30 - 16:30(เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

: งานธุรการ 6250-6257

: งานบริการและสวัสดิการ 6260-6274

: งานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 6280-6288

: งานวินัยและแนะแนวอาชีพ 6275-6278

: ศูนย์ UPSR 6278


Copyright © Your Website 2016

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000