โครงสร้างกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงสร้างกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์

ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต

นางสาวลัญฉกร เสมอเชื้อ

หัวหน้างานธุรการ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-บุคคล,แผนและงบประมาณ

นางสาวปาริชาต กันทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สารบรรณ,ประชุม

นางสาวอัญชลี อุดใจ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-พัสดุ,บุคคล

นางสาวสุภาพร บัวผัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ระบบประกันคุณภาพ

นางสาวรักชนู วงศ์วุฒิ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ

นายณัฐวุฒิ ดาวทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ประชาสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ

นางสาวศิรินีย์ เนาว์แก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-เลขานุการผู้บริหาร

นายธานัท ฟูแสง

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สวัสดิการนิสิต

นายเกียรติชัย วิศิษยศ์วรกุล

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-หอพัก

นางสาวภิญญดา ไชยยศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน่วยที่รับผิดชอบ

-สุขภาพและโภชนาการ

นางสาวเนตรชนก ยศแก้ว

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-บริการทั่วไป,ยานพาหนะ

นายนิรุตติ์ ใฝ่จิต

ช่างเทคนิค

หน่วยที่รับผิดชอบ

-บริการทั่วไป

นายมานพ มูลมาก

พนักงานขับรถ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-หน่วยยานพาหนะ

นายอำนวย เฉพาะธรรม

ช่างเทคนิค

หน่วยที่รับผิดชอบ

-บริการทั่วไป

นายไพฑูรย์ ภูคำ

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-บริการทั่วไป

นายสมเพ็ชร เมืองมา

พนักงานจ้าง

หน่วยที่รับผิดชอบ

-บริการทั่วไป

นางสาวสรณี เกิดทอง

หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมกิจกรรม

นายสมพงษ์ จันทร์พิมพ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมกิจกรรม,พัฒนาผู้นำนิสิต

นายยุทธพงษ์ ยะตา

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมกิจกรรม,กิจกรรมเวียง

นางสาวกิติยา เขียวงาม

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมกิจกรรม

นางสาวณัฐญาณี ธนาฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ศีลปวัฒนธรรม

นางสาวศิราณี กันทาศรี

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ศีลปวัฒนธรรม,ศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวดวงเดือน ยะนา

หัวหน้างานทุนการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ทุนการศึกษา

นางสาววาสนา ไชยวงค์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ทุนการศึกษา,กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวสุพัทธมาศน์ ธรรมขัน

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวกลางวารี ไชยวุฒิ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นางสาวกนกวรรณ ตุลาพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นายเกรียงไกร แถบคำ

หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ส่งเสริมสุขภาพ

นายณัฐชัย อ่อนนวล

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กิจกรรมกีฬา

นายตฤณ ธุระพ่อค้า

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-กิจกรรมกีฬา

นายธีรวัฒน์ สมศรี

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-นันทนาการและสุทรียภาพ,กิจกรรมกีฬา

นายพิเชษฐ ถูกจิตร

หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต

หน่วยที่รับผิดชอบ

-วินัยนิสิต

นายสุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักดิ์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-พัฒนานิสิต,วิชาทหาร

ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-วินัยนิสิต

นางสาวณัฏฐนันท์ ธรรมสอน

นักวิชาการศึกษา

หน่วยที่รับผิดชอบ

-วินัยนิสิต

นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์

หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและจัดหางาน

หน่วยที่รับผิดชอบ

-ให้คำปรึกษาและ To be Number One

ว่าที่ ร.ต. วิชาญเมธ เจริญศัสตรารักษ์

นักแนะแนว

หน่วยที่รับผิดชอบ

-แนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นายธนะกร ช่วงสกุล

หัวหน้า UPSR

หน่วยที่รับผิดชอบ

-UPSR

ทิศทางและมาตรฐานการดำเนินงานตามภาระงานกองกิจการนิสิต

Copyright © Your Website 2016

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000