- พระราชบัญญัติเกี่ยวกับ กยศ.
- ขอบเขตการกู้ยืม กยศ. ปี 2555
- ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องเกณฑ์การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารายต่อเนื่อง
 
เรื่อง
วันที่
สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
06/02/58
แบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2559
14/06/59
 
 
 
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอคำโครงการ
แบบตอบรับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา
สมุดบันทึกกิจกรรมจิตอาสา
1111111
Gyy
แจ้งนิสิตผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชั้นปีที่ 3-6 ดำเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
หนังสือยืนยันผู้ขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายต่อเนื่อง (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2-6)
- หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัว กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- กยศ.204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
- กยศ.111แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า
- กยศ. 108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืม

ผู้ดูแลระบบ
ติดต่อหน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โทร.0-5446-6666 ต่อ 1070