การขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณี เป็นนิสิตผู้กู้รายต่อเนื่อง (รายเก่า)

ให้นิสิตดำเนินการเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. ดาวโหลด
เอกสารประกอบหนังสือขอผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรับสภาพหนี้
จำนวน 2 ชุด
2. แนบหลักฐานดังต่อไปนี้
     1. สำเนำบัตรประจำตัวประชาชนนิสิต จ ำนวน 1 ฉบับ
     2. สำเนำทะเบียนบ้านนิสิต จ ำนวน 1 ฉบับ
     3. สำเนำบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง จ ำนวน 1 ฉบับ
     4. สำเนำทะเบียนผู้ปกครอง จ ำนวน 1 ฉบับ
     5. แบบคำขอที่พิมพ์จำกระบบ e-studentloan จ ำนวน 1 ฉบับ
     6. หนังสือรับรองการเป็นผู้กู้รำยเก่าจำกสถำนศึกษำเดิม หรือ ส ำเนำสัญญำกำรกู้ยืมเงินกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ จ ำนวน 1 ฉบับ
ส่งเอกสารการขอผ่อนผันค่าเล่าเรียน
ที่จุดรายงานตัวนิสิต ในวันรายงานตัวการเป็นนิสิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

 

ขั้นตอนการขอกู้

คลิกดูรายละเอียด หรือ Download เอกสาร

1. เข้าไปกรอกแบบคำขอกู้ที่ www.studentloan.or.th

- ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอกู้ฯในระบบ e-studentloan

2. Download แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

- พิมพ์เอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ  ที่นี่!
- ตัวอย่างการกรอกเอกสารแบบคำขอกู้ยืมฯ   
- ตัวอย่างเอกสารสำเนาบัตรประชาชนและ ทะเบียนบ้าน

3. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตผู้กู้ยืมฯ

วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

4. ส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่คณะของตนเองสังกัด

วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

5. สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

6. นิสิตตรวจสอบผลการสัมภาษณ์

วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

7. เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

หากมีบัญชีเดิมสามารถใช้บัญชีเดิมได้ หรือจะเปิดบัญชีใหม่ก็ได้